Chlorek magnezu sześciowodny
Chlorek magnezu sześciowodny
500g 12zł
1000g 22zł

                                                                                                                                                                                                                           .

ważka: 1000 g
Czystość:
Czysty do analizy
Wzór chemiczny
: MgCl2 x 6H2O
Numer CAS:
7791-18-6
Numer WE:
232-094-6
Nieorganiczny związek chemiczny
Postać:
Krystaliczna

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Forma: ciało stałe

Kolor: bezbarwny do białego

Zapach: bez zapachu

pH: 5,5 - 7 (5% roztwór)

Temperatura topnienia: 118°C

Temperatura wrzenia: 160°C

Temperatura rozkładu: 135°C

Gęstość: 1,57 g/cm3 (20°C)

Rozpuszczalność: w wodzie: 1640 g/l (20°C)